Srirangapankajam

April 16, 2009

Pesum Arangam – 62

Filed under: PESUM ARANGAM — srirangapankajam @ 12:19 am

 
Chapter-62
14.04.2009
 
 
 சேஷத்வ காஷ்டை“….?

 

என்ன இது..? 

 

கெளரவம் பார்க்காமல், ப்ரதிபலன் பாராமல், மிகுந்த வினயத்துடன், ப்ரீதியுடனும், எவ்விதமான தாழ்வான வேலையையும், ஆவலுடனும் அக்கறையுடனும் செய்வது.

 

அரங்கனிடத்து ஆதிசேஷன் இப்படித்தானே கைங்கர்யங்கள் செய்கின்றது!  குடையாகவும்,  ஸிம்ஹாசனமாகவும், பாதுகையாகவும்,   படுக்கும் மெத்தையாகவும்,  மிருதுவான தலையணையாகவும்,  திருவிளக்காகவும்,  பீதாம்பரமாகவும், பற்பல ரூபங்கள் எடுத்துக்கொண்டு கைங்கர்யம் செய்கின்றது!

 

நித்யசூரிகளும், ஜீவ முக்தர்களும் எவ்விதமான உருவத்தையும், ஒரே நேரத்தில் பலவித உருவங்களையும் பெருமாள் திருவுள்ளத்திற்கு அனுகூலமாக,  அனுகுணமாக, தாங்கள் இஷ்டபடிக்கு எடுத்துக்கொண்டு கைங்கர்யம் செய்யமுடியும்!.

 

எஜமானனின் இஷ்டப்படிக்கு, தன் கஷ்டநஷ்டம் பாராது, ப்ரீதியோடு கட்டுப்பட்டு எஜமானின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவது வேலைக்காரனுக்கு ஸ்வரூபமும் குணமுமாம்.

 

அதுபோன்று பர்த்தாவிற்கு கீழ் பத்நி,  ஆச்சார்யனின் கீழ் சிஷ்யன், பிதாவின் கீழ் புத்ரன்,  தமையன் கீழ் தம்பி. 

 

இந்த சேஷத்வ நிலைகளை  பர்த்தாவிற்கு கீழ் பத்நி (இராமன்சீதை), ஆச்சார்யனின் கீழ் சிஷ்யன் (விஸ்வாமித்ர்ர்-இராமன்), பிதாவின் கீழ் புத்ரன் (தஸரதன்இராமன்), தமையன் கீழ் தம்பி (இராம, லக்ஷ்மண, பரத, சத்ருக்ன்ன்) இராமவதாரத்தில் உயர்வாகக் காணலாம்.

 

காலே தல்ப புஜங்கமஸ்ய பஜத:  காஷ்டம் கதாம் சேஷதாம்

மூர்த்திம் காமபிவேத்மி ரங்க ந்ருபதே: சித்ராம் பதத்ரத்வயீம்!

ஸேவா நம்ர ஸூராஸூரேந்த்ர மகுடீசேஷாபடீஸங்கமே

முக்தா சந்த்ரிகயேவ யாப்ரதயதே நிர்மோகயோகம் புந: !!

 

ரங்கந்ருபதே:=ஸ்ரீரங்கநாதனுடையசித்ராம்=ஆச்சர்யமானபதத்ரத்வயீம்=இரண்டு பாதுகைகளைகாலே=சஞ்சார காலத்தில்காஷ்டாம்=மிகவும் உயர்த்தியான(கடைசி எல்லை) – கதாம்=அடைந்திருக்கின்றசேஷதாம்=தாஸனது வேலையை இந்தவிடத்தில் திருவடியை வஹிக்கிறதான கைங்கர்யத்தினை – பஜத:=அடைந்தவராயிருக்கின்ற  தல்ப புஜங்கமஸ்ய=எப்போதும் பெருமாளுக்கு படுக்கையாயிருக்கின்ற ஆதிசேஷனுடைய. – காமபி=விலக்ஷணமான அதாவது ஒரு ஆச்சரியமானமூர்த்திம்=திருமேனி விசேஷமாகவேத்மி=அறிகின்றேன்.

 

நம்பெருமாளின் ஆச்சர்யகரமான பாதுகையினை சேவிக்கும் போது  எப்போதும் பெருமாளுக்கு படுக்கையாக இருப்பதுடன், பெரிய பெருமாளுடன் ஸர்வதேச (எல்லாவிடங்களிலும்), ஸர்வகால(எல்லா காலங்களிலும்), ஸர்வாவஸ்தோசித (எல்லாவித அவஸ்தைகளிலும்) ஸமஸ்தவித (எல்லாவிதமான கைங்கர்யங்களையும்) , ஒரு வேலைக்காரனுக்குடைய சேஷத்வ கோஷ்டையுடன்,  அதனாலேயே சேஷன் என்று திருநாமத்தினையும் பெற்ற, ஆதிசேஷனுடைய  இன்னொரு உருவம்தான் பாதுகை.  

 

இவ்விதம் கூறுவதற்கு இரண்டு காரணங்களை இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார். 

 

1)  (1) ஆதிசேஷனை வெள்ளிமலை போல் இருப்பதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது.   நல்முத்துக்கள் பதிக்கப்பெற்ற பாதுகையிலிருந்து வெளிப்படும் காந்தியானது வெள்ளிமலையை போன்று காட்சியருளுகின்றது.

 

2) (2)    தம் பக்தர்களை கௌரவிக்கும் போது, அவர்களது சிரஸ்ஸில் வெள்ளைத் திருப்பரிட்டத்தினைச் சுற்றி கட்டி அதன் மேல் பாதுகையை சாதிக்கும் போது, வெள்ளைத் திருப்பரிவட்டம்,  உரித்து விட்ட பாம்பு சட்டைப் போன்றும், பாதுகை ஆதிசேஷனின் சிரஸ் போன்றும் காட்சியருளுகின்றது.

 

(“சேஷப்படிஎன்பது திருப்பரிவட்டத்திற்கான சமஸ்கிருதப் பெயர்.   இந்த சுலோகத்தின் மூலம் இது அந்த காலத்தில் வெளுப்பு வர்ணத்திலிருந்த்து அறியப்படுகின்றது.)

 

சேஷத்வ காஷ்டை மிகுந்தவர்கள் ஆழ்வார் மற்றும் ஆச்சார்யர்கள். இவர்கள் ஆதிசேஷன் போன்ற நித்யசூரிகளின் அவதாரமேயாவர்.  (ஸ்வாமி மணவாள மாமுனிகள் சொரூபத்தில் கூட சட்டை உரித்த பாம்பினைப் போன்று  பால் போன்ற நிறத்தில்தான் இருப்பாராம்.)

 

சுத்த சத்துவ குணத்தோடேயே அவதரித்தவர்கள்.  இவர்களை, இவர்களின் ஸ்ரீசூக்திகளைப் போற்ற போற்ற  நமக்கு சத்துவ குணம் மேலிடும், தோலுரித்த பாம்பின் பிரகாசம் போன்று.

Advertisements

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: