Srirangapankajam

April 2, 2009

Pesum Arangam-58

Filed under: PESUM ARANGAM — srirangapankajam @ 8:20 pm

 
Chapter-58
02.04.2009
 
 

ரம்யா லோகா லளித கமநா பத்மராகா தரோஷ்டி

மத்யே க்ஷாமா மணிவலயிநீ மௌக்திக வய்க்த ஹாஸா

ச்யாமா நித்யம் ஹரித மணிபி:  சார்ங்கிண: பாதரக்ஷே!

மந்யே தாதுர்  பவஸி  மஹிலா நிர்மிதௌ மாத்ருகா த்வம் !! 898 !!

 

ரம்யா : அழகானலோகா : பிராகாரம் உடையவள் (பார்வையை உடையவள்) – லளித : மெதுவாய் அழகான –  கமநா : நடையையுடையவள் – மாத்ருகா : பார்த்துக் கொண்டு அதே மாதிரி  பண்ணுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு உருவமாய்

 

ஹே!  சார்ங்கம் எனும் ஆயுதமுடைய பெருமாளின் பாதுகையே!

உன்னிடமிருந்து வெளிப்படும் காந்தியானது யுவதிகளின் கண்பார்வையின் சோபைப் போலுள்ளது.   உன்னுடைய நடையழகு லளிதமாயுள்ளது.   உன்பேரில் பதிக்கப் பெற்றுள்ள பத்மராக கற்கள் அந்த சுந்தரியின் சிவந்த கீழ் மேல் உதடுகள் போலுள்ளது.  உன்னுடைய சிறுத்த மத்யபாகம் குறுகிய இடையை ஒத்துள்ளது.    உன் மேல் இழைக்கப்பட்ட ரத்ன கூட்டங்கள்  வளையல் போலுள்ளது.   உன்னிடத்துள்ள முத்துக்களின் காந்தி அழகியதான பல்வரிசைக் கொண்டு புன்சிரிப்பை நினைவுறுத்துகின்றதுஉன்னுடைய மரகத கற்களின் காந்தி  பசுமையானதும், சௌகுமார்யம் முதலான குணங்களால் சோபிக்கும் யுவதி போன்று,  பிரும்மா உயர்ந்த  ஸ்தீரிகளை ஸ்ருஷ்டிப்பதற்காக  அடையாளமாக  பெருமாள் ஸ்ருஷ்டித்த ஒரு பெண் பிரதிமையென்று நினைக்கின்றேன்.

 

இந்த சுலோகத்தினை அதியற்புதமாய் ஒரு சிலேடை நடையில் அமைத்துள்ளார்.   இதிலுள்ளநித்யஎன்னும் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக் கொண்டு  மீதமுள்ள பதங்களோடு சேர்த்து  விசேஷமான அர்த்தங்களைக் காண்போம்!

 

நித்யம் ரம்யாலோகா     எப்பொழுதும் தெளிவும்,  ஆனந்தமும் கொண்ட ஆத்மாவிலிருந்து உண்டான வெளிப்படையான தேஜஸ்ஸை உடைத்தாயிருக்கை.

 

நித்யம் லலிதகமனா    ஜனங்களுக்கு நடையில் பல கோணல், விகாரங்கள் இருப்பது போல் அவர்கள் கடைபிடிக்கும் அனுஷ்டானத்திலும் பல தோஷங்கள் உண்டு.   அம்மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் சாஸ்திர ரீதியாய், ஸத் ஸம்ப்ரதாயமான ஆசார அனுஷ்டானங்களை விதிப்படிக்கும்,  பெரியவர்களது உபதேச க்ரமபடிக்கும்,  சிரத்தை, பக்தி, விசுவாசத்தோடு , ஆடம்பரம், அஹங்காரம்,  பிரதிபலன்கள் ஏதும் எதிர்பார்க்காமல், எப்போதும் ஒரே மாதிரியாய் அனுஷ்டிப்பது.

நித்யம் பத்மராகாத்ரோஷ்டி     தன்னுடைய  நற்குணங்களாலும்,  நல்வாக்கினாலும்,  தம்முடைய வாக்கு,  கேட்பவர்களிடத்து ஆனந்தமான மெய்யுணர்வு ஏற்படும்படி இருக்கை.

நித்யம் மத்யே க்ஷாமா   இத்தனை பெருமைகளும்,  யோக்யதைகளும் இருந்தும் கூட பவ்யமாகயிருத்தல்.

 

நித்யம் மணிவலயிநி   வேதம் கூறும் சாஸ்திரங்களையும், அது குறித்த பூர்வாச்சார்யர்களுடைய விளக்கங்களையும்,  வியாக்யானங்களையும் எப்போதும் ஆபரணம் போன்று நினைவில் கொண்டிருக்கை

.

நித்யம் மெளக்திகவ்யக்தஹாஸா  எப்போதும் தன்னுடைய சௌஹார்த்ததாலும் (எல்லாரையும் அன்போடு அணைத்துச் செல்லும் குணம்) மலர்ச்சியோடு கூடிய தோற்றத்தினாலும் எப்போதும் இவர் நம்மோடுயிருந்து அருள வேண்டும் என்றிருக்கை.

 

நித்யம் ஸ்யாமா ஹிதமணிபி  நல்ல இறையனுபவத்தாலே காமக்ரோதாதிகள் அறவேயொழிந்து,   புத்தி தெளிவடைந்து,  அதனால் சரீரம் நல்ல தேஜஸ்ஸையடைந்திருக்கை.

 

நித்யம் சார்ங்கிண: பாதரக்ஷே  பெருமாளுக்கு எந்தவிதமான அபராதங்களும் ஜனங்கள் செய்யமால், அபஹாரம் வராதபடிக்கு நித்ய ரக்ஷகர்களாய் இருக்கை.  இதற்கு ஜனங்களுக்குப்  பெருமாளைக் குறித்த தெளிவான அறிவு வேண்டும்.  அதனை பல ப்ரமாணங்கள் மூலம் புகட்டும்  தெளிவு வேண்டும்.

 

இவைகள்தாம் ஸதாச்சார்யனுடைய லக்ஷணங்கள்.  அவர்களால் சிக்ஷையடைந்து தேறிய நல்ல சீடர்களின் லக்ஷணமும் ஆகும்.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: